مجله فانوس

مجله ی فانوس با رویکرد آموزشی – اطلاع رسانی و با هدف ارتقای خلاقیت نوشتاری و اشاعه ی فرهنگ کتبی در بین دانش آموزان دبیرستان در طول سال تحصیلی به چاپ می رسد.

مطالب این نشریه با همکاری دانش آموزان و استادان مهر اول و به طور خاص شورای تحریریه ی مجله (که متشکل از دبیران مطبوعاتی کلاس های مختلف دبیرستان است) تهیه شده و به چاپ می رسد.

فانوس آیینه ی اندیشه ی مهر اولی هاست.