موفقیت های کنکور 97

فرزین نصیری | علوم کامپیوتر

(دانشگاه شریف)

محمد نوروزی | مهندسی شیمی

(دانشگاه شریف)

مهیار اموری | پزشکی

(دانشگاه جندی شاپور اهواز)

امیرمحمد طباطبایی زاده | مهندسی معماری

(دانشگاه بوعلی همدان)

رادمان نویدپور | مهندسی صنایع

(دانشگاه شهید بهشتی تهران)

علی اتابکی | مهندسی عمران

(دانشگاه گیلان)

میعاد حکمت | مهندسی معماری

(دانشگاه شهید بهشتی تهران)

علی گرجی | مهندسی صنایع

(دانشگاه امیرکبیر)

محمد منصوریان | مهندسی مواد

(دانشگاه تهران)

محمدصدرا راست روش | مهندسی برق

(دانشگاه تهران)

امیرعباس عابدینی | دندان پزشکی

(دانشگاه بروجرد)

خشایار کمالی | مهندسی عمران

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)

شایان پناهی | مهندسی متالورژی

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)

فرید نقیب زاده | مهندسی عمران

(دانشگاه زنجان)

حمید علیزاده | مهندسی عمران

(دانشگاه تهران)

محمد علیه بنیسی | مهندسی صنایع

(دانشگاه خوارزمی تهران)

مهرشاد مهرافشار | مهندسی مکانیک

(دانشگاه تهران)

امیررضا دهدار | مهندسی مکانیک

(دانشگاه رشت)

بنیامین امان زاده| مهندسی فیزیک

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)

سید علی حسینی | مهندسی معدن

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)

علیرضا جعفرزاده | مهندسی شیمی

(دانشگاه همدان)

امیرحسین نائیج نزاد| مهندسی شیمی

(دانشگاه شریف)

محسن جهانبخش| مهندسی مکانیک

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)

محمدپارسا موسوی| نصب دندان

(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

اشکان بختیار | مهندسی دریا

(دانشگاه امیرکبیر)

امیرمحمد واحدی | مهندسی صنایع

(دانشگاه خوارزمی تهران)

رضا ابراهیمی | مهندس صنایع

(دانشگاه تهران واحد فومن)

علی قاسمی | مهندسی عمران

(دانشگاه زنجان)

همایون خدایار | مهندسی مواد

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)