مهراول همواره به نظم درسی در طی سال اهمیت بسیاری می دهد و بر این باور است که دانش آموزان باید با برنامه ریزی دقیق به تحصیل در طی سال بپردازند تا به اهداف خود دست یابند.

تجربه ثابت کرده است که تمام دانش آموزان راه و روش صحیح درس خواندن را نمیدانند و این سردرگمی در طول تحصیل باعث کاهش سرعت آنها در ول سال تحصیلی خواهد شد.

شعار همیشگی مهراول تا به حال این بوده است که ما حامی دانش آموزان هستیم و این تنها یک شعار نیست مهر اول تمام امکانات لازم را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا به بهترین شکل ممکن به فعالیت های درسی خود بپردازند یکی از این امکانات اختصاص دادن مشاوران و پشتیبانان با تجربه و خبره است که راه را برای دانش آموز روشن می سازد .

مشاوران مهراول ابتدای هر سال تحصیلی برنامه ای دقیق و حساب شده برای دانش آموزان تهیه و تنظیم مینمایند و این برنامه تا حدی جامع و کامل است که دربرگیرنده ی فعالیت های ورزشی ، سرگرمی و تحصیلی است.

ما همواره تاکید داشتیم که سه ماه تابستان فرصت طلایی برای دانش آموزان است که قسمتی از دروس طی سال خود را مورد مطالعه قرار دهند .

به همین جهت ما برای دانش آموزان در تابستان برنامه ای دقیق تهیه و تنظیم نمودیم و آن را در اختیار دانش آموزان قرار دادیم .

دانش آموزان در هر پایه تنها با کلیک بر روی دکمه ی مورد نظر قادر خواهند بود برنامه ی درسی خود را مشاهده نمایند .